MAIN MENU
  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  บุคลากร
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  กลยุทธ์
  ปรัชญา  คำขวัญ  สีประจำโรงเรียน
  ภาพกิจกรรม
  กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
  ผู้จัดทำ / เว็บมาสเตอร์
  ผังเว็บไซต์  /  Site map
  ติดต่อโรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
  ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
  ข้อมูลครุภัณฑ์
  โครงสร้างการบริหาร
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  สี / เพลงประจำโรงเรียน
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  แผนที่โรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2553
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...!
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning
สหวิชา ดอท คอม
แลกลิ้งค์ โรงเรียนบ้านบูรพา
โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ
เว็บทั่วโลก โรงเรียนบ้านบูรพา

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้

cool hit counter
เริ่มนับ 18 มกร าคม 2554


ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านบูรพา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านบูรพา ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ. ศ. 2489 โดยได้รับบริจาคที่ดินส่วนตัว จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา จากนายโต่น ขันชัย ราษฎรบ้านบูรพา และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นเอกเทศชั่วคราวขึ้นบนที่ดินที่รับบริจาคและได้เปิดทำการสอน ณ. ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ. ศ. 2489 เป็นต้นมา
         ปีการศึกษา 2540 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 879/2541 ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 3 หลังคือ – แบบ ศก. 01 สองชั้น 6 ห้องเรียน- แบบ ศก. 04 สองชั้น 6 ห้องเรียน และแบบ สปช.105/29 คอนกรีตสองชั้น 6 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์แบบ ศก.21 หนึ่งหลัง ส้วม แบบ สปช.605/26 สองหลัง 6 ที่


ลักษณะที่ตั้งและขนาด
         
โรงเรียนบ้านบูรพา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านบูรพา ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเขตบริการ 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านบูรพา หมู่ 5 บ้านโนนสว่าง หมู่ 13 ตำบลผักแพว บ้านหนองม่วง หมู่ 7 ตำบลผักแพว บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลยาง บ้านจิกกะลา บ้านหนองขอน บ้านหนองแมว ตำบลผักแพวในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองม่วง อำเภอกันทรารมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านหนองแมวและบ้านจิกกะลา อำเภอกันทรารมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านโนนสว่าง ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านผักบุ้ง อำเภอกันทรารมย์


ลักษณะภูมิประเทศ
          
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ เป็นทุ่งนาโล่ง มีชุมชน ในเขตบริการ 7 หมู่บ้านระยะห่างประมาณ 1- 5 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 2,080 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ไร่ นาและสวนของชาวบ้านอาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนาและทำสวนและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การทำบุญตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวอิสานทั่วไป
             ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เช่น บุญเผวส บุญบั้งไฟ บุญข้าวจี่ บุญข้าวสากฯลฯ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน คิดเป็นร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ100 ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 5, 000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน


Sahavicha Facebook Sahavicha Twitter Sahavicha Multiplyเว็บไซต์นี้พัฒนาจาก โปรแกรม Macromedia Dreamweaver Mx 2004
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์   จัดทำโดย นายยอด   โถทอง
กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1

E-mail : yod.1982@hotmail.com  Tel, 045 - 660051 -