MAIN MENU
  หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  บุคลากร
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  กลยุทธ์
  ปรัชญา  คำขวัญ  สีประจำโรงเรียน
  ภาพกิจกรรม
  กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
  ผู้จัดทำ / เว็บมาสเตอร์
  ผังเว็บไซต์  /  Site map
  ติดต่อโรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน
  ปฏิทินกิจกรรม
  ข้อมูลศิษย์เก่า
  นโยบาย
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  โครงสร้างการบริหาร
  เป้าหมายปี 2551 - 2553
  สี / เพลงประจำโรงเรียน
  ระเบียบการรับสมัคร
  ระดับปฐมวัย
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  แผนที่โรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2553
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
อ่านรายละเอียดทั้งหมด...!
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning
สหวิชา ดอท คอม
แลกลิ้งค์ โรงเรียนบ้านบูรพา
โลกทั้งใบหาอะไรก็เจอ
เว็บทั่วโลก โรงเรียนบ้านบูรพา
hidden hit counter
เริ่มนับ 13 ธันวาคม 2553


คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

3

2

1

1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1.1  มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย

 

 

 

1.2  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

 

 

 

1.3  แสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

 

 

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1  ประพฤติตามระเบียบการสอนและไม่ลอกการบ้าน

 

 

 

2.2  ประพฤติ ปฏิบัติ ตรงต่อความเป็นจริงต่อตนเอง

 

 

 

2.3  ประพฤติ  ปฏิบัติตรงต่อความเป็นจริงต่อผู้อื่น

 

 

 

3.  มีวินัย

3.1  เข้าเรียนตรงเวลา

 

 

 

3.2  แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ

 

 

 

3.3  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน / ห้องเรียน

 

 

 

4.  ใฝ่เรียนรู้

4.1  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 

 

 

4.2  มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

4.3  สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล

 

 

 

5.  เป็นอยู่อย่างพอเพียง

5.1  ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด

 

 

 

5.2  มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ

 

 

 

5.3  ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

 

 

 

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

6.1  มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

6.2  มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสำเร็จ

 

 

 

7.รักความเป็นไทย

7.1  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 

 

 

7.2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

 

 

 

8. มีจิตสาธารณะ

8.1  รู้จักการให้เพื่อส่วนรวมและเพื่อผู้อื่น

 

 

 

8.2  แสดงออกถึงการมีน้ำใจหรือการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

 

 

 

8.3  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมเมื่อมีโอกาส

 

 

 
Sahavicha Facebook Sahavicha Twitter Sahavicha Multiplyเว็บไซต์นี้พัฒนาจาก โปรแกรม Macromedia Dreamweaver Mx 2004
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบูรพา ต.จาน อ.กันทรารมย์   จัดทำโดย นายยอด   โถทอง
กลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1

E-mail : yod.1982@hotmail.com  Tel, 045 - 660051 -